Αρχείο για Δεκέμβριος, 2011

Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή

Μια Αρτεμις βρεφοκρατούσα στη Βραυρώνα, μια Παναγιά βρεφοκρατούσα στις βυζαντινές εικόνες, μια Ισις βρεφοκρατούσα στην Αίγυπτο. Το πρότυπο κοινό: η ανώνυμη βρεφοκρατούσα μάνα του αναλώσιμου, μαζικού ανθρώπου. Και η ανάγκη κοινή, από χιλιετία σε χιλιετία: Η ανάγκη να πιστεύεις πως υπάρχει μια μέριμνα ουράνια για το ανθρώπινο γένος, μια δύναμη που το κρατάει στην ασφαλή αγκαλιά της και του προσφέρει μαζί με το γάλα κάποια ελπίδα ότι δεν είναι «μηδέν και τίποτα το γένος των ανθρώπων, όπως ορίζει ένα απεγνωσμένο αρχαιοελληνικό επιτύμβιο, ότι δεν αληθεύει ο Εκκλησιαστής με το απελπιστικό «ματαιότης ματαιοτήτων». Κατά τις ανάγκες τους έπλασαν τις θεότητές τους οι άνθρωποι. Και κατά την εικόνα του προσώπου τους, όπως το είπε ο Ξενοφάνης τον 6ο αι. π.Χ. Κι αφού τις πλάσουν, πολεμούν για να επιβάλουν τη μονοκρατορία τους. Αλλά και για να διατηρήσουν την «αποκλειστικότητα χρήσεως» των θεών τους, που τους πολιτογραφούν με τη δική τους εθνικότητα. Οι θρησκείες όμως, όσες έχουν τη δύναμη να γίνουν οικουμενικές, έχουν το γνώρισμα να αλληλολεηλατούνται, να χτίζεται η καθεμιά πάνω στα ερείπια των προηγούμενων, αποσπώντας από τη στάχτη τους ό,τι πρόσφορο. Οι ιδέες και οι εσχατολογικές ουτοπίες οικοδομούνται όπως τα ιδρύματα της λατρείας: με πρώτη ύλη τα θρύψαλα των προηγούμενων ναών, κίονες, θραύσματα αγαλμάτων, σακατεμένα ψηφιδωτά…

Αυτήν ακριβώς την ακατάπαυστη όσμωση των θρησκειών (που μάλλον δεν δίνει σε καμία πρωτεία πνευματικότητας ή πειστήρια παρθενογένεσης) ιστορούσε στην «Εστία», 2 Ιανουαρίου του 1898, ο Ν. Γ. Πολίτης, σχολιάζοντας το άρθρο κάποιου «Εκάεργου» που, όπως και σήμερα πολλοί, επιχειρούσε να παρουσιάσει τα Ηρακλούγεννα και τα Διονυσούγεννα σαν πρότυπο των Χριστουγέννων και σαν ελληνικής φύτρας τον χριστιανισμό. Εγραφε λοιπόν σαρκαστικά: «Τι δ’ είναι πάλιν αι παράδοξοι εκείναι και εις πάντα μέχρι τούδε άγνωστοι αποκαλύψεις του Εκάεργου περί “ανεξαρτήτων λατρευτών του θείου εν Αιθιοπία, Αιγύπτω, Σκυθία, Γερμανία, Ισπανία, εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις (!) κ.λπ.», οίτινες εώρταζον την γέννησιν του Σωτήρος των Ηρακλέους καθ’ έκαστον έτος τη 25η Δεκεμβρίου; Ανεκάλυψε λοιπόν […] λατρείαν του Ηρακλέους και εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις, ήτοι εν τη προ του Κολόμβου Αμερικήν; Αλλ’ η τοιαύτη ανακάλυψις θα έλυε το ζήτημα περί της καταγωγής των αυτοχθόνων Αμερικανών και θ’ απεδίδετο οριστικώς εις τους Ελληνας η τιμή της ανακαλύψεως της Αμερικής, αφού η ελληνική λατρεία είχεν εισαχθή εις αυτήν από των παλαιοτάτων χρόνων! Δυστυχώς όμως ταύτα τουλάχιστον τα περί εορτής του εκ παρθένου δήθεν γεννηθέντος Ηρακλέους εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις προήλθον εκ συγχύσεως του ελληνικού θεού και των θεών των παλαιών Μεξικανών Κουετζαλκοάτλ και Ουιτιζλοπόχτλι, οίτινες επιστεύετο ότι εκ παρθένων εγννήθησαν».

«Εις παραπλησίαν σύγχυσιν», συνεχίζει ο Πολίτης, «πρέπει ν’ αποδώσωμεν και τα περί αιγυπτιακών εορτών τελουμένων τη 25 Δεκεμβρίου και περί της γεννήσεως του Ωρου εκ της παρθένου Ισιδος. Συνηθεστάτη επίκλησις της Ισιδος ήτο “Μήτηρ Θεού” […] και ο εικονικός τύπος της Θεοτόκου θηλαζούσης τον Χριστόν επλάσθη κατά μίμησιν των απεικονίσεων της Ισιδος φερούσης τον Ωρον, ως και η χριστιανική παράστασις του δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου ελήφθη εξ ομοίων εικόνων του Ωρου. Και επίθετα του Χριστού εν τοις εκκλησιαστικοίς ύμνοις φέρονται όμοια προς τα επίθετα του Ωρου εν τοις αιγυπτιακοίς (π.Χ. ήλιος της δικαιοσύνης, παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός κ.τ.λ.). Αλλ’ ούτε η Ισις ελέγετο παρθένος, ούτε η γέννησις του Ωρου επανηγυρίζετο κατά τας χειμερινάς τροπάς του ηλίου, αλλά κατά την εαρινήν ισημερίαν. Αναμφίλεκτος όμως είναι η σύμπτωσις της εορτής των Χριστουγέννων προς την εορτήν των γενεθλίων άλλου θεού του αρχαίου κόσμου. […] Ούτος δ’ ο περσικός θεός Μίθρας, ο θεός του φωτός και της δικαιοσύνης, ο ταυτιζόμενος τω ηλίω, εγένετο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους θεός παγκόσμιος. Η λατρεία αυτού διεδόθη καθ’ άπαν το αχανές ρωμαϊκόν κράτος, περιλαβούσα στοιχεία πολλά και εξ άλλων θρησκευμάτων εν τοις μυστηρίοις, άτινα εμυούντο οι θιασώται αυτού. Προς την λατρείαν δε την μιθραϊκήν, και ουχί προς την ελληνικήν θρησκείαν, επάλαισεν ο χριστιανισμός και ταύτην κατασυντρίψας εθριάμβευσεν. Η μιθραϊκή ήτο η των Ρωμαίων αυτοκρατόρων θρησκεία από των χρόνων του Σεβήρου, μάλιστα δε από του Αυριηλιανού. Το κατά τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως ιδρυθέν εν τω Μυλλιαρίω άγαλμα δεν ήτο του Απόλλωνος, αλλά του Ηλίου Μίθρα, ο δ’ εν τω Αυγουσταίω ανδριάς του αγίου Κωνσταντίνου δεν απεικόνιζεν αυτό εν σχήματι του Απόλλωνος αλλ’ επίσης εν σχήματι του Ηλίου Μίθρα».

Και να που η λατρεία του πάσχοντος και αναστηθέντος θεού Μίθρα, λατρεία με προϊστορία μιάμισης χιλιετίας πριν από τον Χριστό, λειτουργεί σαν μέγας χορηγός του χριστιανισμού: «Η θρησκεία λοιπόν αύτη, η εχθίστη τω χριστιανισμώ, παρουσιάζει πολυπληθείς ομοιότητας προς τούτον εν τοις εξωτερικοίς μάλιστα τύποις της λατρείας. Αι επικλήσεις του θεού Μίθρα δεν διαφέρουσι των χριστιανικών διότι καλείται ούτος δημιουργός, δεσπότης των πάντων, ακατάληπτος, παντοδύναμος, μέγας. Οι θιασώται των μιθραϊκών μυστηρίων είχον ιεραρχίαν, εβαπτίζοντο, ενήστευον, μετελάμβανον, έχριον το μέτωπον διά μύρου. Επίστευον εις την αθανασίαν της ψυχής και εις την ανάστασιν των νεκρών, εις την ύπαρξιν παραδείσου προς αμοιβήν των αγαθών και κολάσεως προς αιώνιον τιμωρίαν των κακών. Είχον ηθικάς εντολάς, εκήρυσσαν την αγιότητα και την αποχήν των εμψύχων. Οθεν ουδόλως άπορον ότι και η εορτή των γενεθλίων του Μίθρα ομοιάζει προς τα Χριστούγεννα. Ηγετο αύτη εν σπηλαίω, διότι εν σπηλαίω επιστεύετο γεννηθείς ο Μίθρας, την 25η Δεκεμβρίου, και ελέγετο εορτή των γενεθλίων του ανικήτου θεού Ηλιου (Natalis Solis invicti). Πόθεν τοιαύτη ομοιότης συνεζητήθη υπό πολλών, αλλ’ επαρκώς δεν εξηγήθη ακόμη». Η συζήτηση συνεχίζεται. Τουλάχιστον απ’ όσους δεν υποκλίνονται στο «πίστευε και μη ερεύνα». Χρόνια πολλά σε πιστεύοντες και μη. Από καρδιάς.

Advertisements

…για την πολυφωνία της και για το πόσο ανοιχτή υπήρξε στη διαφορετικότητά της, για την πρωτοπορεία της και για το πείραμά της τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για τη μαχητική της στάση και για τους/τις αρθογράφους τους που τα τελευταία δύο χρόνια την εγκατέλειπαν ή εγκαταλείπονταν από αυτήν δείχνοντάς μας ότι η παλιά μας αγάπη ξέφτιζε μέρα με τη μέρα…

Η ιδιοκτησία της «Ελευθεροτυπίας» επιδιώκει να υπαχθεί στον πτωχευτικό κώδικο με βάση το περιβόητο – και πολύ δημοφιλές στους εκδότες – άρθρο 9.

Αυτές τις μέρες, οι σκέψεις μας στους εργαζομένους που αγωνίζονται (όπως βέβαια και εκείνοι του ALTER και του Φιλάθλου και όπου αλλού) καθώς και σε εκείνους που αγωνιούν από νέο επικείμενο «κανόνι» στα Μ.Μ.Ε.

Τα νέα των εργαζομένων της «Ελευθεροτυπίας», εδώ

Τις νύχτες αυτές του ηλιοστασίου, τις μεγαλύτερες του χρόνου, ας ξαναθυμηθούμε τα χρόνια της χαμένης μας αθωότητας μήπως και ξαναβρούμε τα όνειρά μας…

Την αρχή έκανε η ΠΑΣΚΕ με την αφίσα – απάντηση στον Πάγκαλο


Για το σχετικό ρεπορτάζ δείτε εδώ

Σήμερα ήρθε η σειρά των απλήρωτων υπαλλήλων του ΠΑΣΟΚ. Ιδού το ευλόγιον τους.

Είναι προφανές ότι έπεται συνέχεια…

Ένας – ένας φεύγουν οι μεγάλοι ηγέτες του 20ου αιώνα… Μετά τον Νιγιαζόφ του Τουρκμενιστάν, σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του αρχηγού της Βορείου Κορέας. Η… λαοφιλία του είναι πασιφανής στις εκδηλώσεις πένθους των υπηκόων του…

Στα σοβαρά, πολύ κατατοπιστικό για την κατάσταση στον 38ο παράλληλο το ντοκιμαντέρ της «Εμπόλεμης Ζώνης» (2003)

Κάθε μέρα πάμε από το «καλό» στο «καλύτερο»…

Αναδημοσίευση από το news247.gr

Για «παν ενδεχόμενο» προετοιμάζονται οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τον επικεφαλής τους να παρουσιάζει τη χώρα ως «προστάτη» των Ευρωπαίων Συμμάχων. «Η κρίση στην Ευρωζώνη δημιουργεί στρατιωτικό κίνδυνο», προειδοποιεί

Σοφία Κατσαρέλη Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 15 2011 16:28 Ενημερώθηκε: Δεκέμβριος 15 2011 17:47

Λίγο μετά το δημοσίευμα των New York Times, περί επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή και ανάληψης της εξουσίας από τον στρατό, ένα νέο δημοσίευμα, βρετανικό αυτή τη φορά, κάνει λόγο για στρατιωτική επέμβαση ελέω οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, σερ Ντέιβιντ Ρίτσαρντ, προειδοποιεί για «στρατιωτικό κίνδυνο» σε περίπτωση κατάρρευσης του ευρώ και κοινωνικών αναταραχών, που «μοιραία θα ακολουθήσουν».

«Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων στη Βρετανία προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν ένοπλες εξεγέρσεις, εξετάζοντας σενάρια στρατιωτικών παρεμβάσεων στην πολιτική τόσο στη Βρετανία, όσο και στο πολιτικό προσκήνιο των συμμάχων της, ελέω οικονομικής κρίσης και ενδεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης», αναφέρει.

Σημειώνεται, πως οι βρετανικοί σχεδιασμοί είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την αποκάλυψη από την Daily Telegraph απόρρητου εγγράφου προς τις βρετανικές πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωζώνης, με το οποίο καλούνταν να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της Ευρωζώνης, κίνδυνος ορατός πλέον για πολλούς πολιτικούς ηγέτες.

Ο σερ Ρίτσαρντ, σε δηλώσεις του σήμερα Πέμπτη, χαρακτήρισε τον εν λόγω κίνδυνο «τη μεγαλύτερη απειλή για τα συμφέροντα της Βρετανίας και των συμφερόντων της ανά τον κόσμο».

«Δηλώνω ξεκάθαρα, πως ο μεγαλύτερος στρατηγικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία, δεν είναι στρατιωτικός αλλά οικονομικός. Στόχος κάθε χώρας και της κυβέρνησής της πρέπει να είναι η οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί εαυτόν σε περίπτωση χρεοκοπίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο ίδιος, στόχος της ομιλίας του ήταν, να προκαλέσει προβληματισμό στις χώρες της Ευρώπης, για το κατά πόσο μπορούν να υποστηρίξουν και να διασφαλίσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους.

«Τι επιρροή μπορεί να έχει η δημοσιονομική κρίση και κατά συνέπεια η αργή εξυγίανση στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα;», διερωτήθηκε.

Ήμουν που ήμουν απογοητευμένη διάβασα και τις εκτιμήσεις του Καιρού κι απόγινα…
Προφανώς επειδή τις συμμερίζομαι…

Οι Γερμανοτσολιαδες

Και τωρα τι κανουμε μετα τη Συνοδο Κορυφης των Ερωπαιων;Ηταν επωφελης για την Ελλαδα ή οχι;Και τι σημαινουν οι αποφασεις ,που δρομολογηθηκαν, για τη χωρα;

Τα πραγματικα περιστατικα και,κυριως οι αριθμοι οδηγουν σε μια απαντηση,που μπορει να ακουγεται απιστευτη,αλλα ειναι αληθινη.Σε τιποτε δεν αλλαξε τη μοιρα της χωρας για τα επομενα πολλα χρονια.Ο ψυχρος παρατηρητης μαλιστα, θα ελεγε οτι δεν υπηρξε εδω και δυο χρονια πιο ευκολη Συνοδος για την Ελλαδα!Το μελλον της οποιας ειναι προδιαγεγραμμενο εδω και εναμισυ χρονο με ακριβη (και πανακριβα) βηματα μεχρι κεραιας.

Ο Λουκας Παπαδημος και ο υπουργος επι των Οικονομικων Ε Βενιζελος αρκεστηκαν να ακουσουν τις αποφασεις των Βορειων,με πρωταγωνιστη τη Γερμανια,με τις οποιες συναινεσαν και οι υπολοιποι Νοτιοι και οι πλειστοι των Ανατολικων.Συνολον 26 επι των 27,με τους 5 απο αυτους να ζητουν για τα ματια του κοσμου μια κοινοβουλευτικη νομιμοποιηση στη χωρα τους.Με κοινοβουλια-μαριονετες αυτο δεν ειναι εγχειρημα,που περιεχει ρισκο.

Δεν θα ασχοληθουμε σημερα με τη σταση της Βρετανιας,η οποια αρνηθηκε να συναινεσει στους σκληρους και αβλεπείς κανονες δημοσιονομικης και χρηματοπιστωτικης πειθαρχιας,που συμφωνησαν οι «26».Στη θεση του David Cameron καθε χωρα που σεβεται τον εαυτο της θα εκανε το ιδιο.Για την ακριβεια,χειροκροτω τη θεση του,σαν παραδειγμα μιας χωρας που αρνειται να υποταγει σε ενα ηλιθιο,μικρονοϊκο,κοντοφθαλμο,λαοκτόνο προγραμμα αντιπληθωριστικης εμμονης,Το οποιο θα βυθισει την Ευρωπη σε υφεση,τη Γερμανια και τους συμμαχους της σε βαθμιαια συρρικνωση των εξαγωγων και τον ευρωπαϊκο Νοτο σε κοινωνικη αναταραχη εξ αιτιας της διαρκους αφαιμαξης οχι μονο των εισοδηματων,αλλα και των περιουσιων των πολιτων.

Αυτα,ομως,αφορουν στο απωτερο μελλον.Στο αμεσο μελλον,που ακουμπα το αυριο και τα επομενα 2-3 χρονια,οι προοπτικες που ανοιγονται για την Ελλαδα ειναι ζοφερες.Κι αυτο φανηκε καθαρα απο τι ς δηλωσεις του Λουκα Παπαδημου και τις…επεξηγησεις,που αισθανθηκε να δωσει ο υπουργος επι των Οικονομικων Ε,Βενιζελος.Και οι δυο,ο καθενας με τον τροπο του,διαβεβαιωσαν οτι δεν υπαρχει λογος εφαρμογης και νεων μετρων αφαιμαξης των εισοδηματων των Ελληνω,εαν εφαρμοστει πιστα το προγραμμα,που εχει συμφωνηθει με την τροϊκα και εαν επιτευχθουν οι στοχοι.

Φυσικα,οι Ελληνες εχουν φροντισει να ακουσουν το πρωτο σκελος των δηλωσεων και να ξεχασουν εντελως το δευτερο,συνεπικουρουμενοι και απο τα δελτια των Οχτω στις τηλεορασεις,το κατ εξοχην μεσο,οπου βρισκει εφαρμογη η νοοτροπια του ευκολου και ακοπου ξεπεταγματος αυτου που πωλειται ως ειδηση.Δηλαδη,δια του τηλεμαϊντανου σχολιαστη.

Αυτο που δεν εχει ακουσει ο ελληνικος λαος ειναι οτι σταδιακα και χωρις διακοπη,το μεσο πραγματικο εισοδημα του θα συρρικνωθει απο τα 2.500 ευρω στα 1000-1200 και στις περιπτωσεις συνταξιοδοτησης και εφεδρειας (κοινως,απολυσης) στα 500-600 ευρω το μηνα.Και τα δυο μεγεθη ειναι απαιτησεις της τροϊκας για την απομειωση των αποδοχων ,ωστε να στραφει υποχρεωτικα ενα μερος του πληθυσμου σε αλλες απο τις σημερινες δραστηριοτητες,απο τον τομεα των υπηρεσιων στον τομεα της πρωτογενους παραγωγης εργοστασιακης και αγροτικης εργασιας με πολυ χαμηλα μεροκαματα και χωρις πολλες εξειδικευσεις και απαιτησεις.

Για να καταλαβει ο αναγνωστης γιατι θα γινει αυτο και γιατι η φτωχεια του ειναι αναποφευκτη,εκτος αν γινει κανενα θαυμα,πρεπει να παει στη συμφωνια των Ευρωπαιων και να διαπιστωσει,οτι για να αποπληρωνει οπως επιθυμουν οι Ευρωπαιοι και οι αλλοι δανειστες τα χρωστουμενα,θα πρεπει καθε χρονο και για 17 χρονια (!) να εχει πρωτογενες πλεονασμα 11,5 δις ευρω ο κρατικος προϋπολογισμος,τη στιγμη,που για το 2012 μετα και απο τα χαρατσια ,τις μειωσεις μισθων και συνταξεων,τις απολυσεις και τις καταργησεις αφορολογητων εκπτωσεων υπολογιζεται πρωτογενες πλενασμα 2,2%,που μοιαζει εξωπραγματικο οτι θα επιτευχθει με τετοια υφεση και διαλυμενο και ανικανο δημοσιο μηχανισμο εισπραξης εσοδων.

Απο που θα βρεθουν τα εσοδα για αυτα τα πλεονασματα;Αφηνω τη φαντασια του αναγνωστη να εικασει.Και να τρομοκρατηθει για το εισοδημα του και την περιουσια του.Γιατι απο την αναπτυξη,που ονειρευονται,οσοι ξενοι και εγχωριοι εγκεφαλοι ,δεν θα μπει ουτε σεντ.Αναπτυξη με λιτοτητα δεν γινεται.Εκτος αν εμεις πειναμε και δουλευουμε για ξενους επενδυτες,που θα εχουν παρει την περιουσια της χωρας.Ετσι,μαλιστα.

Αυτα,ομως,ειναι προαποφασισμενα για την Ελλαδα.Θα πει κανεις «και ο πρωθυπουργος θελει την καταστροφη του πληθυσμου της χωρας;»Κατα τη γνωμη μου οχι.Πιστευει,οτι το κοστος της εξοδου προς τη δραχμη (γιατι,αυτη ειναι η μονη εναλλακτικη,εκτος απο την περιπτωση να ανατρεψουν οι ευρωσοσιαλιστες στο εγγυς μελλον την πολιτικη των ευρωδεξιων,που δεν το βλεπω) θα ειναι πολυ μεγαλυτερο για τον λαο και μακροχρονιο.Εγω,και δεν ειμαι ο μονος ουτε στην Ελλαδα,ουτε στην Ευρωπη,ουτε στην Αμερικη,πιστευω οτι κανει λαθος.

Η Συνοδος του προηγουμενου τριημερου δεν προσθεσε τιποτε στην αυριανη μοιρα της Ελλαδας – εκτος απο την απωλεια της ισοτιμιας στη ληψη των αποφασεων,δηλαδη απο απωλεια δημοκρατιας και ισοτητας μετα το 2015 – γιατι τα δυσβασταχτα μετρα εχουν ηδη δρομολογηθει εδω και τουλαχιστον 4 μηνες, που εχουν ψηφιστει απο τη Βουλη.Μονο που δεν εφαρμοζονται!

Οταν λεει ο πρωθυπουργος και ο υπουργος των Οικονομικων,οτι δεν θα εφαρμοστουν νεα μετρα «αν»,σημαινει οτι ετοιμαζονται νεες περικοπες στα εισοδηματα με καθε βεβαιοτητα.Πρωτα πρωτα,γιατι ο προϋπολογισμος μετρά υφεση 2.5 % για το 2012,οταν ειναι πλεον ή βεβαιο,οτι περισσοτερες επιχειρησεις θα βαλουν λουκετο και θα απολυσουν κοσμο και περισσοτεροι δημοσιοι υπαλληλοι θα χασουν τη δουλεια τους.Η υφεση σε ρεαλιστικα επιπεδα θα ειναι απο 6% φετοςπεριπου 7,5-8% σε πραγματικους αριθμους.

Επιπλεον,η ανεργια υπολογιζεται απο τη ΓΣΕΕ να αγγιξει το 25-28%,που σημαινει οτι ο ενας στους τρεις Ελληνες θα μεινει χωρις δουλεια.Οχι μ0νο χωρις δουλεια,αλλα και χωρις ανταλλακτικη αξια.Δηλαδη,χωρις ρευστοτητα.Χωρις λεφτα.Αυτο σημαινει,οτι λιγοτερες εμπορικες δουλειες θα γινουν μεταξυ του πληθυσμου,επομενως περισσοτερες εμπορικες επιχειρησεις ειτε θα κλεισουν ειτε θα αδυνατουν να ανταπεξελθουν στις οικονομικες τους υποχρεωσεις σε προμηθευτες και δανειστες-τραπεζες.Αυτο σημαινει,οτι λιγοτεροι επαγγελματιες και μισθωτοι θα μπορουν να ανταπεξελθουν στις φορολογικες τους «υποχρεωσεις»,επομενως το Δημοσιο θα εχει λιγοτερα εσοδα απο οσα ειχε φετος.Αυτο σημαινει,οτι για να καλυφθουν οι υποχρεωσεις του κρατους προς τους δανειστες πρεπει να αυξηθει ο δανεισμος ή να αρπαγουν περισσοτερα χρηματα απο τις τσεπες των συνηθων υποζυγιων μισθωτων και συνταξιουχων,που δεν μπορουν να αποτρεψουν τα αφαιμαξη,η οποια γινεται απ ευθειας απο τη μισθοδοσια τους.

Για τους επιχειρηματιες ουτε λογος να γινεται.Ηδη το ΣΔΟΕ εστειλε εντονη διαμαρτυρια στις δικαστκες Αρχες,που εριξαν στα μαλακοτερα των μαλακων ολους τους μεγαλοοφειλετες,που πιαστηκαν τον τελευται καιρο για υπερογκα χρεη προς το δημοσιο και βρισκονται ολοι σπιτακι τους,με τις μικροτερες δυνατες ποινες,ακομα και για κακουργηματα!

Οταν ο Ζισκαρ ντ Εστεν πριν απο 5 μερες συνεστησε στην Ελλαδα να φυγει απο το ευρω και να επιστρεψει στη δραχμη, «για να μην υποχρεωσει τον λαο της σε μακροχρονια εντονη δυστυχια απομειωσης του κατα κεφαλην εισοδηματος του», επεσαν οι πληρωμενοι ή ανεπαρκεις επαγγελματικα δημοσιογραφοι να τον φανε ως ανθελληνα και μεταστραφέντα υπερ οσων δεν θελουν την Ελλαδα στην ευρωζωνη.Ο ανθρωπος,απλως λυποταν να δει αυτο που θα ζησει ο μεσος Ελληνας τα επομενα χρονια και που ο πληθυσμος της Ελλαδας αρνειται να το πιστεψει.

Οχι μονο δεν το πιστευει ο λαος,αλλα και κανεις απο τους κυβερνητες του δεν του λεει,οτι απο το 2012 και μετα,για τουλαχιστο 4-5 χρονια οι αποδοχες θα μειωθουν κατα τουλαχιστον 100-150%,οι αξιες της περιουσιας μας θα πεσουν τουλαχιστον κατα 100%,το εμποριο θα μειωθει κατα τουλαχιστον 200%,τουλαχιστον τα μισα μαγαζια θα κλεισουν,τα εργασιακα δικαιωματα θα ειναι παρελθον,η βια της καταστολης και της προληψης κατα των εργαζομενων και διαμαρτυρομενων θα ειναι πρωτοφανης και η εγκληματικοτητα ακομα μεγαλυτερη,τα κτηρια,οι δρομοι,οι υποδομες θα καταρρεουν απο την αδυναμια συντηρησης,οι υπηρεσιες του κρατους θα ειναι ανυπαρκτες και καμιά δουλεια των πολιτων δεν θα προωθειται παρα μονο με λαδωμα,αφου ο κρατικος μηχανισμος θα ειναι διαλυμενος απο τις οριζοντιες αναξιοκρατικες απολυσεις.(Ειναι ηδη ανεπαρκης , συμφωνα με την προσφατη εκθεση-καταπελτη του ΟΟΣΑ).Η Ελλαδα θα εχει συντομα την εικονα της μετατσαουσεσκου Ρουμανιας.

Αυτη ειναι η προδιαγεγραμμενη πορεια που εχει χαραχτει για τη χωρα απο αυτους,που εμμενουν,οτι μονη λυση για να αποκτηθει πρωτογεννες πλεονασμα ειναι η αυξηση της ανταγωνιστικοτητας,επομενως η μειωση των αμοιβων!Ειπαμε,η βλακεια ειναι ανικητη και δεν καταλαβαινει,οτι τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν οι φαεινοι εγκεφαλοι της Γερμανοκομισιον σκαρφιζονται προϋπολογισμο με υφεση 2,5% για το 2012 τη στιγμη που η υφεση θα ξεπερασει το 7,5%!Τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν προϋπολογιζεται ανεργια στο 17,ενω η πραγματικη ανεργια θα πλησιασει το 26-28%,συμφωνα μη τον κ Ρομπολη της ΓΣΕΕ,που ειναι σοβαρος αναλυτης!

Και τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν καλουνται να κυβερνησουν τα ιδια λαμογια της πολιτικης,που εξεθραψαν τη διαφθορα του ελληνικου δημοσιου και που εδω και εναμισυ χρονο δεν τολμανε να το αγγιξουν,εχοντας στειλει στην ανεργια 800.000 ιδιωτικους υπαλληλους και μικροεπιχειρηματιες,χωρις να τους καει καρφακι (δεν ειναι αλλωστε πραιτωριανοι τους αυτοι,να υποκεινται στους εκβιασμους,τις υποσχεσεις και τις ψηφοθηρικες παροχες του δημοσιοϋπαλληλισμου μιας οθωμανοκρατουμενης χωρας).Αποκορυφωμα της λαμογιας ειναι η απατη με την εφεδρεια,που εστειλαν σχεδον ολο τον κοσμο σε προωρη συνταξιοδοτηση,τιναζοντας τα ασφαλιστικα ταμεια, για να παραμυθιασουν τους κουτοφραγκους,οτι ξεφορτωνονται υπαλληλους!Τοσο ηλιθιοι και ανευθυνοι,που δεν νοιαζονται αν οι τροϊκανοι απαιτησουν αθροες πραγματικες απολυσεις και μαλιστα με σκληροτερα κριτηρια.

Και πουθενα στον οριζοντα δεν φαινεται ενας ηγετης,που να εχει τα guts να βγαλει τη χωρα απο αυτη την καταστροφικη πορεια.Γιατι η χωρα δεν απειλειται μονο απο τους ξενους τραπεζιτες και τους υπαλληλους τους.Απειλειται πρωτιστως απο τους ντοπιους προαγωγους της πολιτικους ,κυριως υπουργυυς,και το σαπιο συστημα ,που εξεθρεψαν.Και οι οποιοι υπουργοι,ειναι οι συνομιλητες των ξενων για να δωθει λυση!!Καημενη Ελλαδα.