Αρχείο για Δεκέμβριος, 2011

Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή

Μια Αρτεμις βρεφοκρατούσα στη Βραυρώνα, μια Παναγιά βρεφοκρατούσα στις βυζαντινές εικόνες, μια Ισις βρεφοκρατούσα στην Αίγυπτο. Το πρότυπο κοινό: η ανώνυμη βρεφοκρατούσα μάνα του αναλώσιμου, μαζικού ανθρώπου. Και η ανάγκη κοινή, από χιλιετία σε χιλιετία: Η ανάγκη να πιστεύεις πως υπάρχει μια μέριμνα ουράνια για το ανθρώπινο γένος, μια δύναμη που το κρατάει στην ασφαλή αγκαλιά της και του προσφέρει μαζί με το γάλα κάποια ελπίδα ότι δεν είναι «μηδέν και τίποτα το γένος των ανθρώπων, όπως ορίζει ένα απεγνωσμένο αρχαιοελληνικό επιτύμβιο, ότι δεν αληθεύει ο Εκκλησιαστής με το απελπιστικό «ματαιότης ματαιοτήτων». Κατά τις ανάγκες τους έπλασαν τις θεότητές τους οι άνθρωποι. Και κατά την εικόνα του προσώπου τους, όπως το είπε ο Ξενοφάνης τον 6ο αι. π.Χ. Κι αφού τις πλάσουν, πολεμούν για να επιβάλουν τη μονοκρατορία τους. Αλλά και για να διατηρήσουν την «αποκλειστικότητα χρήσεως» των θεών τους, που τους πολιτογραφούν με τη δική τους εθνικότητα. Οι θρησκείες όμως, όσες έχουν τη δύναμη να γίνουν οικουμενικές, έχουν το γνώρισμα να αλληλολεηλατούνται, να χτίζεται η καθεμιά πάνω στα ερείπια των προηγούμενων, αποσπώντας από τη στάχτη τους ό,τι πρόσφορο. Οι ιδέες και οι εσχατολογικές ουτοπίες οικοδομούνται όπως τα ιδρύματα της λατρείας: με πρώτη ύλη τα θρύψαλα των προηγούμενων ναών, κίονες, θραύσματα αγαλμάτων, σακατεμένα ψηφιδωτά…

Αυτήν ακριβώς την ακατάπαυστη όσμωση των θρησκειών (που μάλλον δεν δίνει σε καμία πρωτεία πνευματικότητας ή πειστήρια παρθενογένεσης) ιστορούσε στην «Εστία», 2 Ιανουαρίου του 1898, ο Ν. Γ. Πολίτης, σχολιάζοντας το άρθρο κάποιου «Εκάεργου» που, όπως και σήμερα πολλοί, επιχειρούσε να παρουσιάσει τα Ηρακλούγεννα και τα Διονυσούγεννα σαν πρότυπο των Χριστουγέννων και σαν ελληνικής φύτρας τον χριστιανισμό. Εγραφε λοιπόν σαρκαστικά: «Τι δ’ είναι πάλιν αι παράδοξοι εκείναι και εις πάντα μέχρι τούδε άγνωστοι αποκαλύψεις του Εκάεργου περί “ανεξαρτήτων λατρευτών του θείου εν Αιθιοπία, Αιγύπτω, Σκυθία, Γερμανία, Ισπανία, εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις (!) κ.λπ.», οίτινες εώρταζον την γέννησιν του Σωτήρος των Ηρακλέους καθ’ έκαστον έτος τη 25η Δεκεμβρίου; Ανεκάλυψε λοιπόν […] λατρείαν του Ηρακλέους και εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις, ήτοι εν τη προ του Κολόμβου Αμερικήν; Αλλ’ η τοιαύτη ανακάλυψις θα έλυε το ζήτημα περί της καταγωγής των αυτοχθόνων Αμερικανών και θ’ απεδίδετο οριστικώς εις τους Ελληνας η τιμή της ανακαλύψεως της Αμερικής, αφού η ελληνική λατρεία είχεν εισαχθή εις αυτήν από των παλαιοτάτων χρόνων! Δυστυχώς όμως ταύτα τουλάχιστον τα περί εορτής του εκ παρθένου δήθεν γεννηθέντος Ηρακλέους εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις προήλθον εκ συγχύσεως του ελληνικού θεού και των θεών των παλαιών Μεξικανών Κουετζαλκοάτλ και Ουιτιζλοπόχτλι, οίτινες επιστεύετο ότι εκ παρθένων εγννήθησαν».

«Εις παραπλησίαν σύγχυσιν», συνεχίζει ο Πολίτης, «πρέπει ν’ αποδώσωμεν και τα περί αιγυπτιακών εορτών τελουμένων τη 25 Δεκεμβρίου και περί της γεννήσεως του Ωρου εκ της παρθένου Ισιδος. Συνηθεστάτη επίκλησις της Ισιδος ήτο “Μήτηρ Θεού” […] και ο εικονικός τύπος της Θεοτόκου θηλαζούσης τον Χριστόν επλάσθη κατά μίμησιν των απεικονίσεων της Ισιδος φερούσης τον Ωρον, ως και η χριστιανική παράστασις του δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου ελήφθη εξ ομοίων εικόνων του Ωρου. Και επίθετα του Χριστού εν τοις εκκλησιαστικοίς ύμνοις φέρονται όμοια προς τα επίθετα του Ωρου εν τοις αιγυπτιακοίς (π.Χ. ήλιος της δικαιοσύνης, παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός κ.τ.λ.). Αλλ’ ούτε η Ισις ελέγετο παρθένος, ούτε η γέννησις του Ωρου επανηγυρίζετο κατά τας χειμερινάς τροπάς του ηλίου, αλλά κατά την εαρινήν ισημερίαν. Αναμφίλεκτος όμως είναι η σύμπτωσις της εορτής των Χριστουγέννων προς την εορτήν των γενεθλίων άλλου θεού του αρχαίου κόσμου. […] Ούτος δ’ ο περσικός θεός Μίθρας, ο θεός του φωτός και της δικαιοσύνης, ο ταυτιζόμενος τω ηλίω, εγένετο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους θεός παγκόσμιος. Η λατρεία αυτού διεδόθη καθ’ άπαν το αχανές ρωμαϊκόν κράτος, περιλαβούσα στοιχεία πολλά και εξ άλλων θρησκευμάτων εν τοις μυστηρίοις, άτινα εμυούντο οι θιασώται αυτού. Προς την λατρείαν δε την μιθραϊκήν, και ουχί προς την ελληνικήν θρησκείαν, επάλαισεν ο χριστιανισμός και ταύτην κατασυντρίψας εθριάμβευσεν. Η μιθραϊκή ήτο η των Ρωμαίων αυτοκρατόρων θρησκεία από των χρόνων του Σεβήρου, μάλιστα δε από του Αυριηλιανού. Το κατά τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως ιδρυθέν εν τω Μυλλιαρίω άγαλμα δεν ήτο του Απόλλωνος, αλλά του Ηλίου Μίθρα, ο δ’ εν τω Αυγουσταίω ανδριάς του αγίου Κωνσταντίνου δεν απεικόνιζεν αυτό εν σχήματι του Απόλλωνος αλλ’ επίσης εν σχήματι του Ηλίου Μίθρα».

Και να που η λατρεία του πάσχοντος και αναστηθέντος θεού Μίθρα, λατρεία με προϊστορία μιάμισης χιλιετίας πριν από τον Χριστό, λειτουργεί σαν μέγας χορηγός του χριστιανισμού: «Η θρησκεία λοιπόν αύτη, η εχθίστη τω χριστιανισμώ, παρουσιάζει πολυπληθείς ομοιότητας προς τούτον εν τοις εξωτερικοίς μάλιστα τύποις της λατρείας. Αι επικλήσεις του θεού Μίθρα δεν διαφέρουσι των χριστιανικών διότι καλείται ούτος δημιουργός, δεσπότης των πάντων, ακατάληπτος, παντοδύναμος, μέγας. Οι θιασώται των μιθραϊκών μυστηρίων είχον ιεραρχίαν, εβαπτίζοντο, ενήστευον, μετελάμβανον, έχριον το μέτωπον διά μύρου. Επίστευον εις την αθανασίαν της ψυχής και εις την ανάστασιν των νεκρών, εις την ύπαρξιν παραδείσου προς αμοιβήν των αγαθών και κολάσεως προς αιώνιον τιμωρίαν των κακών. Είχον ηθικάς εντολάς, εκήρυσσαν την αγιότητα και την αποχήν των εμψύχων. Οθεν ουδόλως άπορον ότι και η εορτή των γενεθλίων του Μίθρα ομοιάζει προς τα Χριστούγεννα. Ηγετο αύτη εν σπηλαίω, διότι εν σπηλαίω επιστεύετο γεννηθείς ο Μίθρας, την 25η Δεκεμβρίου, και ελέγετο εορτή των γενεθλίων του ανικήτου θεού Ηλιου (Natalis Solis invicti). Πόθεν τοιαύτη ομοιότης συνεζητήθη υπό πολλών, αλλ’ επαρκώς δεν εξηγήθη ακόμη». Η συζήτηση συνεχίζεται. Τουλάχιστον απ’ όσους δεν υποκλίνονται στο «πίστευε και μη ερεύνα». Χρόνια πολλά σε πιστεύοντες και μη. Από καρδιάς.

Advertisement

…για την πολυφωνία της και για το πόσο ανοιχτή υπήρξε στη διαφορετικότητά της, για την πρωτοπορεία της και για το πείραμά της τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για τη μαχητική της στάση και για τους/τις αρθογράφους τους που τα τελευταία δύο χρόνια την εγκατέλειπαν ή εγκαταλείπονταν από αυτήν δείχνοντάς μας ότι η παλιά μας αγάπη ξέφτιζε μέρα με τη μέρα…

Η ιδιοκτησία της «Ελευθεροτυπίας» επιδιώκει να υπαχθεί στον πτωχευτικό κώδικο με βάση το περιβόητο – και πολύ δημοφιλές στους εκδότες – άρθρο 9.

Αυτές τις μέρες, οι σκέψεις μας στους εργαζομένους που αγωνίζονται (όπως βέβαια και εκείνοι του ALTER και του Φιλάθλου και όπου αλλού) καθώς και σε εκείνους που αγωνιούν από νέο επικείμενο «κανόνι» στα Μ.Μ.Ε.

Τα νέα των εργαζομένων της «Ελευθεροτυπίας», εδώ

Τις νύχτες αυτές του ηλιοστασίου, τις μεγαλύτερες του χρόνου, ας ξαναθυμηθούμε τα χρόνια της χαμένης μας αθωότητας μήπως και ξαναβρούμε τα όνειρά μας…

Την αρχή έκανε η ΠΑΣΚΕ με την αφίσα – απάντηση στον Πάγκαλο


Για το σχετικό ρεπορτάζ δείτε εδώ

Σήμερα ήρθε η σειρά των απλήρωτων υπαλλήλων του ΠΑΣΟΚ. Ιδού το ευλόγιον τους.

Είναι προφανές ότι έπεται συνέχεια…

Ένας – ένας φεύγουν οι μεγάλοι ηγέτες του 20ου αιώνα… Μετά τον Νιγιαζόφ του Τουρκμενιστάν, σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του αρχηγού της Βορείου Κορέας. Η… λαοφιλία του είναι πασιφανής στις εκδηλώσεις πένθους των υπηκόων του…

Στα σοβαρά, πολύ κατατοπιστικό για την κατάσταση στον 38ο παράλληλο το ντοκιμαντέρ της «Εμπόλεμης Ζώνης» (2003)

Κάθε μέρα πάμε από το «καλό» στο «καλύτερο»…

Αναδημοσίευση από το news247.gr

Για «παν ενδεχόμενο» προετοιμάζονται οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τον επικεφαλής τους να παρουσιάζει τη χώρα ως «προστάτη» των Ευρωπαίων Συμμάχων. «Η κρίση στην Ευρωζώνη δημιουργεί στρατιωτικό κίνδυνο», προειδοποιεί

Σοφία Κατσαρέλη Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 15 2011 16:28 Ενημερώθηκε: Δεκέμβριος 15 2011 17:47

Λίγο μετά το δημοσίευμα των New York Times, περί επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή και ανάληψης της εξουσίας από τον στρατό, ένα νέο δημοσίευμα, βρετανικό αυτή τη φορά, κάνει λόγο για στρατιωτική επέμβαση ελέω οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, σερ Ντέιβιντ Ρίτσαρντ, προειδοποιεί για «στρατιωτικό κίνδυνο» σε περίπτωση κατάρρευσης του ευρώ και κοινωνικών αναταραχών, που «μοιραία θα ακολουθήσουν».

«Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων στη Βρετανία προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν ένοπλες εξεγέρσεις, εξετάζοντας σενάρια στρατιωτικών παρεμβάσεων στην πολιτική τόσο στη Βρετανία, όσο και στο πολιτικό προσκήνιο των συμμάχων της, ελέω οικονομικής κρίσης και ενδεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης», αναφέρει.

Σημειώνεται, πως οι βρετανικοί σχεδιασμοί είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την αποκάλυψη από την Daily Telegraph απόρρητου εγγράφου προς τις βρετανικές πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωζώνης, με το οποίο καλούνταν να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της Ευρωζώνης, κίνδυνος ορατός πλέον για πολλούς πολιτικούς ηγέτες.

Ο σερ Ρίτσαρντ, σε δηλώσεις του σήμερα Πέμπτη, χαρακτήρισε τον εν λόγω κίνδυνο «τη μεγαλύτερη απειλή για τα συμφέροντα της Βρετανίας και των συμφερόντων της ανά τον κόσμο».

«Δηλώνω ξεκάθαρα, πως ο μεγαλύτερος στρατηγικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία, δεν είναι στρατιωτικός αλλά οικονομικός. Στόχος κάθε χώρας και της κυβέρνησής της πρέπει να είναι η οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί εαυτόν σε περίπτωση χρεοκοπίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο ίδιος, στόχος της ομιλίας του ήταν, να προκαλέσει προβληματισμό στις χώρες της Ευρώπης, για το κατά πόσο μπορούν να υποστηρίξουν και να διασφαλίσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους.

«Τι επιρροή μπορεί να έχει η δημοσιονομική κρίση και κατά συνέπεια η αργή εξυγίανση στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα;», διερωτήθηκε.

Ήμουν που ήμουν απογοητευμένη διάβασα και τις εκτιμήσεις του Καιρού κι απόγινα…
Προφανώς επειδή τις συμμερίζομαι…

Οι Γερμανοτσολιαδες

Και τωρα τι κανουμε μετα τη Συνοδο Κορυφης των Ερωπαιων;Ηταν επωφελης για την Ελλαδα ή οχι;Και τι σημαινουν οι αποφασεις ,που δρομολογηθηκαν, για τη χωρα;

Τα πραγματικα περιστατικα και,κυριως οι αριθμοι οδηγουν σε μια απαντηση,που μπορει να ακουγεται απιστευτη,αλλα ειναι αληθινη.Σε τιποτε δεν αλλαξε τη μοιρα της χωρας για τα επομενα πολλα χρονια.Ο ψυχρος παρατηρητης μαλιστα, θα ελεγε οτι δεν υπηρξε εδω και δυο χρονια πιο ευκολη Συνοδος για την Ελλαδα!Το μελλον της οποιας ειναι προδιαγεγραμμενο εδω και εναμισυ χρονο με ακριβη (και πανακριβα) βηματα μεχρι κεραιας.

Ο Λουκας Παπαδημος και ο υπουργος επι των Οικονομικων Ε Βενιζελος αρκεστηκαν να ακουσουν τις αποφασεις των Βορειων,με πρωταγωνιστη τη Γερμανια,με τις οποιες συναινεσαν και οι υπολοιποι Νοτιοι και οι πλειστοι των Ανατολικων.Συνολον 26 επι των 27,με τους 5 απο αυτους να ζητουν για τα ματια του κοσμου μια κοινοβουλευτικη νομιμοποιηση στη χωρα τους.Με κοινοβουλια-μαριονετες αυτο δεν ειναι εγχειρημα,που περιεχει ρισκο.

Δεν θα ασχοληθουμε σημερα με τη σταση της Βρετανιας,η οποια αρνηθηκε να συναινεσει στους σκληρους και αβλεπείς κανονες δημοσιονομικης και χρηματοπιστωτικης πειθαρχιας,που συμφωνησαν οι «26».Στη θεση του David Cameron καθε χωρα που σεβεται τον εαυτο της θα εκανε το ιδιο.Για την ακριβεια,χειροκροτω τη θεση του,σαν παραδειγμα μιας χωρας που αρνειται να υποταγει σε ενα ηλιθιο,μικρονοϊκο,κοντοφθαλμο,λαοκτόνο προγραμμα αντιπληθωριστικης εμμονης,Το οποιο θα βυθισει την Ευρωπη σε υφεση,τη Γερμανια και τους συμμαχους της σε βαθμιαια συρρικνωση των εξαγωγων και τον ευρωπαϊκο Νοτο σε κοινωνικη αναταραχη εξ αιτιας της διαρκους αφαιμαξης οχι μονο των εισοδηματων,αλλα και των περιουσιων των πολιτων.

Αυτα,ομως,αφορουν στο απωτερο μελλον.Στο αμεσο μελλον,που ακουμπα το αυριο και τα επομενα 2-3 χρονια,οι προοπτικες που ανοιγονται για την Ελλαδα ειναι ζοφερες.Κι αυτο φανηκε καθαρα απο τι ς δηλωσεις του Λουκα Παπαδημου και τις…επεξηγησεις,που αισθανθηκε να δωσει ο υπουργος επι των Οικονομικων Ε,Βενιζελος.Και οι δυο,ο καθενας με τον τροπο του,διαβεβαιωσαν οτι δεν υπαρχει λογος εφαρμογης και νεων μετρων αφαιμαξης των εισοδηματων των Ελληνω,εαν εφαρμοστει πιστα το προγραμμα,που εχει συμφωνηθει με την τροϊκα και εαν επιτευχθουν οι στοχοι.

Φυσικα,οι Ελληνες εχουν φροντισει να ακουσουν το πρωτο σκελος των δηλωσεων και να ξεχασουν εντελως το δευτερο,συνεπικουρουμενοι και απο τα δελτια των Οχτω στις τηλεορασεις,το κατ εξοχην μεσο,οπου βρισκει εφαρμογη η νοοτροπια του ευκολου και ακοπου ξεπεταγματος αυτου που πωλειται ως ειδηση.Δηλαδη,δια του τηλεμαϊντανου σχολιαστη.

Αυτο που δεν εχει ακουσει ο ελληνικος λαος ειναι οτι σταδιακα και χωρις διακοπη,το μεσο πραγματικο εισοδημα του θα συρρικνωθει απο τα 2.500 ευρω στα 1000-1200 και στις περιπτωσεις συνταξιοδοτησης και εφεδρειας (κοινως,απολυσης) στα 500-600 ευρω το μηνα.Και τα δυο μεγεθη ειναι απαιτησεις της τροϊκας για την απομειωση των αποδοχων ,ωστε να στραφει υποχρεωτικα ενα μερος του πληθυσμου σε αλλες απο τις σημερινες δραστηριοτητες,απο τον τομεα των υπηρεσιων στον τομεα της πρωτογενους παραγωγης εργοστασιακης και αγροτικης εργασιας με πολυ χαμηλα μεροκαματα και χωρις πολλες εξειδικευσεις και απαιτησεις.

Για να καταλαβει ο αναγνωστης γιατι θα γινει αυτο και γιατι η φτωχεια του ειναι αναποφευκτη,εκτος αν γινει κανενα θαυμα,πρεπει να παει στη συμφωνια των Ευρωπαιων και να διαπιστωσει,οτι για να αποπληρωνει οπως επιθυμουν οι Ευρωπαιοι και οι αλλοι δανειστες τα χρωστουμενα,θα πρεπει καθε χρονο και για 17 χρονια (!) να εχει πρωτογενες πλεονασμα 11,5 δις ευρω ο κρατικος προϋπολογισμος,τη στιγμη,που για το 2012 μετα και απο τα χαρατσια ,τις μειωσεις μισθων και συνταξεων,τις απολυσεις και τις καταργησεις αφορολογητων εκπτωσεων υπολογιζεται πρωτογενες πλενασμα 2,2%,που μοιαζει εξωπραγματικο οτι θα επιτευχθει με τετοια υφεση και διαλυμενο και ανικανο δημοσιο μηχανισμο εισπραξης εσοδων.

Απο που θα βρεθουν τα εσοδα για αυτα τα πλεονασματα;Αφηνω τη φαντασια του αναγνωστη να εικασει.Και να τρομοκρατηθει για το εισοδημα του και την περιουσια του.Γιατι απο την αναπτυξη,που ονειρευονται,οσοι ξενοι και εγχωριοι εγκεφαλοι ,δεν θα μπει ουτε σεντ.Αναπτυξη με λιτοτητα δεν γινεται.Εκτος αν εμεις πειναμε και δουλευουμε για ξενους επενδυτες,που θα εχουν παρει την περιουσια της χωρας.Ετσι,μαλιστα.

Αυτα,ομως,ειναι προαποφασισμενα για την Ελλαδα.Θα πει κανεις «και ο πρωθυπουργος θελει την καταστροφη του πληθυσμου της χωρας;»Κατα τη γνωμη μου οχι.Πιστευει,οτι το κοστος της εξοδου προς τη δραχμη (γιατι,αυτη ειναι η μονη εναλλακτικη,εκτος απο την περιπτωση να ανατρεψουν οι ευρωσοσιαλιστες στο εγγυς μελλον την πολιτικη των ευρωδεξιων,που δεν το βλεπω) θα ειναι πολυ μεγαλυτερο για τον λαο και μακροχρονιο.Εγω,και δεν ειμαι ο μονος ουτε στην Ελλαδα,ουτε στην Ευρωπη,ουτε στην Αμερικη,πιστευω οτι κανει λαθος.

Η Συνοδος του προηγουμενου τριημερου δεν προσθεσε τιποτε στην αυριανη μοιρα της Ελλαδας – εκτος απο την απωλεια της ισοτιμιας στη ληψη των αποφασεων,δηλαδη απο απωλεια δημοκρατιας και ισοτητας μετα το 2015 – γιατι τα δυσβασταχτα μετρα εχουν ηδη δρομολογηθει εδω και τουλαχιστον 4 μηνες, που εχουν ψηφιστει απο τη Βουλη.Μονο που δεν εφαρμοζονται!

Οταν λεει ο πρωθυπουργος και ο υπουργος των Οικονομικων,οτι δεν θα εφαρμοστουν νεα μετρα «αν»,σημαινει οτι ετοιμαζονται νεες περικοπες στα εισοδηματα με καθε βεβαιοτητα.Πρωτα πρωτα,γιατι ο προϋπολογισμος μετρά υφεση 2.5 % για το 2012,οταν ειναι πλεον ή βεβαιο,οτι περισσοτερες επιχειρησεις θα βαλουν λουκετο και θα απολυσουν κοσμο και περισσοτεροι δημοσιοι υπαλληλοι θα χασουν τη δουλεια τους.Η υφεση σε ρεαλιστικα επιπεδα θα ειναι απο 6% φετοςπεριπου 7,5-8% σε πραγματικους αριθμους.

Επιπλεον,η ανεργια υπολογιζεται απο τη ΓΣΕΕ να αγγιξει το 25-28%,που σημαινει οτι ο ενας στους τρεις Ελληνες θα μεινει χωρις δουλεια.Οχι μ0νο χωρις δουλεια,αλλα και χωρις ανταλλακτικη αξια.Δηλαδη,χωρις ρευστοτητα.Χωρις λεφτα.Αυτο σημαινει,οτι λιγοτερες εμπορικες δουλειες θα γινουν μεταξυ του πληθυσμου,επομενως περισσοτερες εμπορικες επιχειρησεις ειτε θα κλεισουν ειτε θα αδυνατουν να ανταπεξελθουν στις οικονομικες τους υποχρεωσεις σε προμηθευτες και δανειστες-τραπεζες.Αυτο σημαινει,οτι λιγοτεροι επαγγελματιες και μισθωτοι θα μπορουν να ανταπεξελθουν στις φορολογικες τους «υποχρεωσεις»,επομενως το Δημοσιο θα εχει λιγοτερα εσοδα απο οσα ειχε φετος.Αυτο σημαινει,οτι για να καλυφθουν οι υποχρεωσεις του κρατους προς τους δανειστες πρεπει να αυξηθει ο δανεισμος ή να αρπαγουν περισσοτερα χρηματα απο τις τσεπες των συνηθων υποζυγιων μισθωτων και συνταξιουχων,που δεν μπορουν να αποτρεψουν τα αφαιμαξη,η οποια γινεται απ ευθειας απο τη μισθοδοσια τους.

Για τους επιχειρηματιες ουτε λογος να γινεται.Ηδη το ΣΔΟΕ εστειλε εντονη διαμαρτυρια στις δικαστκες Αρχες,που εριξαν στα μαλακοτερα των μαλακων ολους τους μεγαλοοφειλετες,που πιαστηκαν τον τελευται καιρο για υπερογκα χρεη προς το δημοσιο και βρισκονται ολοι σπιτακι τους,με τις μικροτερες δυνατες ποινες,ακομα και για κακουργηματα!

Οταν ο Ζισκαρ ντ Εστεν πριν απο 5 μερες συνεστησε στην Ελλαδα να φυγει απο το ευρω και να επιστρεψει στη δραχμη, «για να μην υποχρεωσει τον λαο της σε μακροχρονια εντονη δυστυχια απομειωσης του κατα κεφαλην εισοδηματος του», επεσαν οι πληρωμενοι ή ανεπαρκεις επαγγελματικα δημοσιογραφοι να τον φανε ως ανθελληνα και μεταστραφέντα υπερ οσων δεν θελουν την Ελλαδα στην ευρωζωνη.Ο ανθρωπος,απλως λυποταν να δει αυτο που θα ζησει ο μεσος Ελληνας τα επομενα χρονια και που ο πληθυσμος της Ελλαδας αρνειται να το πιστεψει.

Οχι μονο δεν το πιστευει ο λαος,αλλα και κανεις απο τους κυβερνητες του δεν του λεει,οτι απο το 2012 και μετα,για τουλαχιστο 4-5 χρονια οι αποδοχες θα μειωθουν κατα τουλαχιστον 100-150%,οι αξιες της περιουσιας μας θα πεσουν τουλαχιστον κατα 100%,το εμποριο θα μειωθει κατα τουλαχιστον 200%,τουλαχιστον τα μισα μαγαζια θα κλεισουν,τα εργασιακα δικαιωματα θα ειναι παρελθον,η βια της καταστολης και της προληψης κατα των εργαζομενων και διαμαρτυρομενων θα ειναι πρωτοφανης και η εγκληματικοτητα ακομα μεγαλυτερη,τα κτηρια,οι δρομοι,οι υποδομες θα καταρρεουν απο την αδυναμια συντηρησης,οι υπηρεσιες του κρατους θα ειναι ανυπαρκτες και καμιά δουλεια των πολιτων δεν θα προωθειται παρα μονο με λαδωμα,αφου ο κρατικος μηχανισμος θα ειναι διαλυμενος απο τις οριζοντιες αναξιοκρατικες απολυσεις.(Ειναι ηδη ανεπαρκης , συμφωνα με την προσφατη εκθεση-καταπελτη του ΟΟΣΑ).Η Ελλαδα θα εχει συντομα την εικονα της μετατσαουσεσκου Ρουμανιας.

Αυτη ειναι η προδιαγεγραμμενη πορεια που εχει χαραχτει για τη χωρα απο αυτους,που εμμενουν,οτι μονη λυση για να αποκτηθει πρωτογεννες πλεονασμα ειναι η αυξηση της ανταγωνιστικοτητας,επομενως η μειωση των αμοιβων!Ειπαμε,η βλακεια ειναι ανικητη και δεν καταλαβαινει,οτι τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν οι φαεινοι εγκεφαλοι της Γερμανοκομισιον σκαρφιζονται προϋπολογισμο με υφεση 2,5% για το 2012 τη στιγμη που η υφεση θα ξεπερασει το 7,5%!Τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν προϋπολογιζεται ανεργια στο 17,ενω η πραγματικη ανεργια θα πλησιασει το 26-28%,συμφωνα μη τον κ Ρομπολη της ΓΣΕΕ,που ειναι σοβαρος αναλυτης!

Και τιποτε δεν μπορει να λειτουργησει οταν καλουνται να κυβερνησουν τα ιδια λαμογια της πολιτικης,που εξεθραψαν τη διαφθορα του ελληνικου δημοσιου και που εδω και εναμισυ χρονο δεν τολμανε να το αγγιξουν,εχοντας στειλει στην ανεργια 800.000 ιδιωτικους υπαλληλους και μικροεπιχειρηματιες,χωρις να τους καει καρφακι (δεν ειναι αλλωστε πραιτωριανοι τους αυτοι,να υποκεινται στους εκβιασμους,τις υποσχεσεις και τις ψηφοθηρικες παροχες του δημοσιοϋπαλληλισμου μιας οθωμανοκρατουμενης χωρας).Αποκορυφωμα της λαμογιας ειναι η απατη με την εφεδρεια,που εστειλαν σχεδον ολο τον κοσμο σε προωρη συνταξιοδοτηση,τιναζοντας τα ασφαλιστικα ταμεια, για να παραμυθιασουν τους κουτοφραγκους,οτι ξεφορτωνονται υπαλληλους!Τοσο ηλιθιοι και ανευθυνοι,που δεν νοιαζονται αν οι τροϊκανοι απαιτησουν αθροες πραγματικες απολυσεις και μαλιστα με σκληροτερα κριτηρια.

Και πουθενα στον οριζοντα δεν φαινεται ενας ηγετης,που να εχει τα guts να βγαλει τη χωρα απο αυτη την καταστροφικη πορεια.Γιατι η χωρα δεν απειλειται μονο απο τους ξενους τραπεζιτες και τους υπαλληλους τους.Απειλειται πρωτιστως απο τους ντοπιους προαγωγους της πολιτικους ,κυριως υπουργυυς,και το σαπιο συστημα ,που εξεθρεψαν.Και οι οποιοι υπουργοι,ειναι οι συνομιλητες των ξενων για να δωθει λυση!!Καημενη Ελλαδα.

Είναι αυτό που λένε «Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά τ’ όνομα»…

Ανδημοσίευση από την Ελευθεροτυπία

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας δίνουν και παίρνουν στους δημοσιογραφικούς χώρους των Βρυξελλών τα πειράγματα και η διάθεση σαρκασμού αλλά και ειρωνείας μεταξύ ξένων και Ελλήνων δημοσιογράφων. Δεν έλειψαν, όμως, και ορισμένες ακραίες φραστικές επιθέσεις από την πλευρά Βέλγων πολιτών εις βάρος γενικά του ελληνικού στοιχείου.

Ησκωπτική διάθεση απέναντι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε αρχικά μετά τις πρώτες παραστάσεις του κυβερνητικού θιάσου του παραλόγου με βασικό πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν την εμμονή τού τότε υπουργού Οικονομικών να τους καλεί σε κάθε Συμβούλιο Υπουργών, σε ειδική αίθουσα παρακαλώ, για να τους αναγγείλει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

«Μα πώς είναι δυνατόν να εκφράζει ο υπουργός σας την απορία του για την επίθεση των αγορών κατά της Ελλάδας, όταν μας λέει συνεχώς ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας;» ρωτούσαν τους Ελληνες συναδέλφους τους.

Αλλά ούτε και αυτοί ήταν ικανοί να δώσουν μια λογική απάντηση. Και άρχισαν τα πρώτα πειράγματα, ιδίως όταν ο Γ. Παπακωνσταντίνου παρομοίασε την ελληνική οικονομία με τον «Τιτανικό». Μάλιστα, όταν τη σκυτάλη της χρεοκοπίας πήραν και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι δήλωναν στους έκπληκτους ομολόγους τους ότι «δεν υπάρχει σάλιο» για την πληρωμή των συντάξεων, οι σπόντες έγιναν αιματηρές: «Πάλι στη ζητιανιά το ρίξατε;»…

Εφερες το τσεκ;

Την αρχική έκπληξη των εταίρων, όμως, δεν διαδέχθηκε ο οίκτος, όπως περίμεναν οι υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά ο θυμός και η τιμωρία. Μπήκαμε στην περίοδο του Μνημονίου και της πρώτης δανειοδότησης. Ευκαιρία για τους Ελληνες δημοσιογράφους να περάσουν στην αντεπίθεση, με τη χρήση αυτοσαρκασμού.

Ο Βούλγαρος και ο Τούρκος

Στην αίθουσα Τύπου της Κομισιόν, κάθε μεσημέρι που έβλεπαν τον Σλοβένο συνάδελφό τους, του έλεγαν με μία φωνή: «Το τσεκ… έφερες το τσεκ;». Χαμογελούσε και απαντούσε: «Ποτέ… Αλλωστε ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να το ξεπληρώσετε». «Αυτό έλειπε, να σας ξεπληρώσουμε. Χε χε, κοίταξε αύριο να φέρεις το τσεκάκι»…

Ιδιος πόλεμος νεύρων και με τον Σλοβάκο συνάδελφο, ο οποίος «τσίμπαγε» αμέσως: «Ούτε ένα ευρώ δεν θα σας δώσουμε»… «Θα τα δώσετε και θα είναι και αγύριστα…».

Απρόβλεπτη ήταν η αντίδραση ενός Βούλγαρου ανταποκριτή. Οταν του είπαμε ότι «σε λίγο θα έχουμε στην Ελλάδα μισθούς και συντάξεις Βουλγαρίας» έκανε μερικά βήματα, στάθηκε και, γυρίζοντας πίσω, μας είπε σε άπταιστα ελληνικά: «Εγώ με τα λίγα ευρώ που κερδίζω σκέφτομαι τώρα να αγοράσω ένα μεγάλο σπίτι στην Αθήνα»… Μείναμε άφωνοι…

Αυτός που είναι εκνευριστικός είναι ο Τούρκος συνάδελφος, στον οποίον έχει κολλήσει η φαεινή ιδέα να μας ξεπληρώσει το χρέος η Τουρκία και ως αντάλλαγμα να δεχθούμε να μπει στη θέση μας στην Ε.Ε… Οταν σε πάρει το ποτάμι…

Ακόμη και ο ανταποκριτής εφημερίδας του Κονγκό μάς ρώτησε σκάζοντας στα γέλια: «Χι, χι… πώς γίνεται να είσαστε ακόμη εδώ; Βρήκατε λεφτά;». Ποιος είπε ότι η ειρωνεία είναι το χαμόγελο του πνεύματος;

Το χειρότερο, όμως, συνέβη σε συνάδελφο που περίμενε στην ουρά σε μεγαλοκατάστημα των Βρυξελλών για να αγοράσει αλλαντικά. Μία καλοντυμένη κυρία, που ήταν πίσω του, τον ρώτησε με αθώο ύφος αν είναι Ελληνας. «Ναι, πώς το καταλάβατε;». «Από την προφορά σας. Εχω ζήσει στην Πάτρα». Και ξαφνικά τον κοίταξε με περιφρόνηση και αναφώνησε: «Ξέρετε ότι κοστίζετε 528 ευρώ σε κάθε Βέλγο φορολογούμενο;… Πρέπει να ντρέπεστε που είστε Ελληνας». Ο συνάδελφος ακόμη να συνέλθει…

Σχεδόν το ίδιο περιστατικό συνέβη πρόσφατα σε καφετέρια της κοσμικής Avenue Louise, όπου μία κυρία πλησίασε ομάδα νεαρών Ελλήνων stagiaires στο Συμβούλιο Υπουργών: «Τι εθνικότητας είστε;» «Ελληνες» απάντησαν με υπερηφάνεια. «Και χασκογελάτε ενώ θα έπρεπε να ντρέπεστε που έχετε παρασύρει τους άλλους Ευρωπαίους στην καταστροφή… Ντροπή σας»…

Γίναμε… περιζήτητοι

Η κρίση στην Ελλάδα, όμως, έκανε ανάρπαστους τους εδώ Ελληνες δημοσιογράφους από τα ξένα κανάλια, για να εξηγήσουν την κατάσταση. Μάλιστα, χωρίστηκαν σε γαλλόφωνους και αγγλόφωνους για να ικανοποιήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση… Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν: «Πάλι αυτός ο Βρετανός. Μα προχθές του έδωσα συνέντευξη για την 6η δόση»… ή «Ελα, έρχεται πάλι η Γερμανιδούλα για σένα»… Μάλιστα, δεν λείπουν οι προτάσεις για ανταλλαγές όπως: «Σου δίνω το αραβικό κανάλι, μου δίνεις το γαλλικό; Μετά αλλάζουμε πάλι»…

Εντελώς τραγελαφικό!

Πρωτοφανή αδράνεια φέρεται να επιδεικνύει, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., δικαστικός λειτουργός σε νησιωτική περιοχή της χώρας, ο οποίος αρνείται να ασχοληθεί με δεκάδες σοβαρές ποινικές υποθέσεις που έχει παραλάβει μετά από τις έρευνές τους.

Σύμφωνα με αναφορές, που έχουν φτάσει τον τελευταίο καιρό σε κεντρικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, «το μοναδικό ενδιαφέρον του δικαστικού λειτουργού είναι τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ»!

Το αποτέλεσμα είναι, όπως λένε οι αστυνομικοί, να μένουν ατιμώρητοι εκατοντάδες εμπλεκόμενοι σε διάφορες υποθέσεις, ακόμα και σε ληστείες τραπεζών ή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλουν ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, «υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 800 δικογραφίες για εγκληματικές ενέργιες στοιβάζονται στο γραφείο του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ο οποίος δεν ασκεί καμιά ποινική δίωξη, ούτε προχωρά σε κανέναν άλλο δικαστικό χειρισμό».

Γιατί; «Οι κάτοικοι της περιοχής τον βλέπουν να.. ξημεροβραδιάζεται σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίζει μετά μανίας… ΚΙΝΟ και άλλα τυχερά παιγνίδια. Σπανίως εμφανίζεται στο γραφείο του», λένε οι αξιωματικοί.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιοι αξιωματούχοι η κατάσταση έχει καταντήσει τραγελαφική. «Τουλάχιστον τρεις φορές τις τελευταίες εβδομάδες τον έχει επισκεφθεί στο γραφείο του ο αστυνομικός διευθυντής του νομού και τον έχει παρακαλέσει να διεκπεραιώσει αυτές τις υποθέσεις γιατί είναι κρίσιμες για την ασφάλεια της περιοχής.

»Ο δικαστικός λειτουργός του δίνει διαβεβαιώσεις ότι είναι θέμα ημερών η… αντίδραση του. Ομως και πάλι δεν προχωρα σε καμια κίνηση και οι δικογραφίες μένουν στάσιμες».

Είναι ενδεικτικό ότι στα τέλη του καλοκαιριού τοπική αστυνομική υπηρεσία είχε προχωρήσει σε συλλήψεις τουλάχιστον πέντε ατόμων που συμμετείχαν σε μεγάλη ληστεία στην οποία υπήρχαν σημαντικές ενδείξεις και για την συμμετοχή κρατικών λειτουργών.

Ομως και σε αυτήν την ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση δεν υπάρχει καμμιά κίνηση του εισαγγελέα – περίπου τέσσερις μήνες μετά, λένε οι αξιωματικοί. «Εχει εγκαταλείψει τον σχετικό φάκελο στο γραφείο του».

Την έκπληξη τους για αυτήν την αδράνεια εξέφρασαν στο «Βήμα» και νομικοί εκπρόσωποι εμπλεκομένων σε διάφορες από τις υποθέσεις που (δεν) χειρίζεται ο προαναφερόμενος δικαστικός λειτουργός. Οπως παρατήρησαν «τέτοια καθυστέρηση από δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειας είναι πρωτοφανής».

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες σε βάρος του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού εκκρεμούν πειθαρχικές διαδικασίες από δύο άλλες δικαστικές υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούσε στο παρελθόν, αφού η καθυστέρησή του είχε οδηγήσει σε παραγραφή αδικημάτων!

Η είδηση που μ’ έκανε να χαμογελάσω δημοσιεύεται σήμερα στο Βήμα

By Karolina Tagaris

ATHENS | Fri Dec 9, 2011 10:54am EST

ATHENS (Reuters) – They have dominated Greek politics for decades, attending the same prestigious schools, sharing college dorms and mixing socially, but always fighting tooth and nail for political advantage.

Disillusioned by their leaders, many Greeks hope the debt crisis that has brought the country to its knees may finally break the stranglehold the ruling dynasts have on politics in the country.

But they could just be exchanging one set of elites for another, or the younger generation of the same.

Nepotism and patronage are so deeply rooted, and family and clan loyalties so strong, that change will not come quickly.

«Political culture doesn’t change overnight and Greek politics is in many ways personalistic and polarized, where the name of the family is far more important than any other credentials,» said Othon Anastasakis, director of Southeast European studies at Britain’s Oxford University.

«It works as a closed profession and it’s very difficult to accept new people, new blood with new ideas,» said Anastasakis, a former Greek Foreign Ministry adviser.

The Karamanlis, Papandreou and Mitsotakis families have taken turns at governing Greece for the greater part of half a century, most recently under Papandreou scion George. Their names have traditionally been enough to secure a seat in parliament, if not a ministry.

But opinion polls show support for the main parties – socialist PASOK, a Papandreou fiefdom, and conservative New Democracy, founded by a Karamanlis – has dropped to a record low during an austerity-driven recession.

«I don’t care who is in there as long as his name is not Papandreou, Karamanlis or Mitsotakis,» said Alexandros Karabelas, a 41-year-old engineer, as he gestured towards the parliament building in central Athens.

«I want someone who can contribute more than a name, who has had a real job outside politics, who has proven himself first.»

Papandreou, son and grandson of Greek premiers, was compelled to resign in disgrace in November over his handling of the debt crisis which is shaking faith in the euro itself.

A three-party coalition led by former central banker Prime Minister Lucas Papademos has taken over, charged with pushing through a bailout needed to avert bankruptcy.

However, although it is true the established players are expected to be absent when the country goes to elections penciled in for February 19, they will likely be replaced by individuals who are still very much part of the same crowd.

NOT SO NEW KIDS ON THE BLOCK

The new crowd is a mixture of members of other political families, younger generations of the existing ones and various members of the social elite.

It includes Antonis Samaras, current New Democracy leader and part of the same social set as Papandreou.

His great-grandfather founded Athens College, a prestigious private school Samaras and many other politicians attended. A fiery orator known for his refusal to budge on major issues, Samaras was a college roommate of George Papandreou in Boston.

Papandreou’s predecessor as prime minister, fellow dynast Costas Karamanlis, lost the 2009 election amid corruption scandals and has kept a low profile since, appearing only during parliamentary votes. But his political career is not over and some analysts say he is deliberately staying on the sidelines until the right time comes to step in.

Also waiting in the wings are Dora Bakoyannis and her brother Kyriakos Mitsotakis, both children of Constantine Mitsotakis who served as prime minister in 1990-93.

Bakoyannis, a former Athens mayor and the country’s first female foreign minister, broke ranks with New Democracy after losing a leadership battle to Samaras, an old rival of her father’s. Her brother stayed in New Democracy.

Bakoyannis has her own centre-right party, Democratic Alliance, but polls show it is unlikely to win enough votes to enter parliament in the next election.

Neither PASOK nor New Democracy is expected to win an outright majority in the elections, analysts said, raising the prospect of further multi-party – and possibly short-lived – coalitions.

«One-party rule is near-impossible and all options are open,» said Costas Panagopoulos, head of ALCO pollsters, who like many analysts believes the time seems ripe for new parties.

The system works against new entrants, however.

Existing parties receive substantial financing from the state and from banks – on average, annual state funding worked out to 10 euros per vote in the last election. New parties receive nothing and depend on raising money from donors but this is often complicated and not widespread.

«THERE WILL BE MORE COMING»

The European Union, which Greece joined in 1981, has inadvertently encouraged patronage and cronyism with generous development funds that the powerful political families have used to bolster their support, analysts said.

Private sector workers have long complained that public offices are filled with idle civil servants put there in return for votes and protected by the constitution from sacking.

The Greeks call it «rousfeti» and it is generally used to refer to the handing out of political favors.

«This unity government is a test for parties to cooperate under extreme circumstances but I wouldn’t be optimistic about a change in culture,» Oxford University’s Anastasakis said.

«What we are seeing is democratic politics in Greece being dictated by the international markets, by external pressure, and change is happening primarily because of that. There is a life or death situation in a way.»

The dynastic system inhibits progress, politicians said.

«I felt blocked most of the time when attempting to introduce changes that would affect the system,» former finance minister Stefanos Manos told Reuters, citing opposition to his proposal to introduced fixed terms for party leaders as an example.

«The end of the dynasties remains to be proven. We just went through an unfortunate period during which bearers of the dynastic names turned out to be less than competent leaders,» he said. «But there will be more coming.»

For the first time in almost 40 years, both parties are likely to be led by newcomers by the time of the election and surveys show PASOK voters prefer Finance Minister Evangelos Venizelos to take the helm from George Papandreou.

But for the time being, the loyalty George’s father Andreas continues to inspire some 15 years after his death is so strong that the PASOK party faithful are reluctant to oust the son.

«He is part of the Holy Trinity,» said Yianis Varoufakis, an economics professor at Athens University who worked as George Papandreou’s speech writer on economic policy before he took office in 2009.

«To this day, even those who agree this is an extremely critical time for the party, when it comes to the crunch, they say ‘How can we do this to Andreas’s son?'»

That is precisely the problem for many Greeks.

«Dynastic politics made people feel democracy is a game reserved for members of such families,» Varoufakis said. «It was always part of a political cancer growth on Greece and the sooner they leave us the better.»

(Editing by Sonya Hepinstall)

Από την ιστοσελίδα του Reuters